sâmbătă, august 02, 2008

Pasi, determinari, multumiri si satisfactii

Iata ca am reusit sa iau legatura cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Buzău - Uniţi pentru viaţa . Un colectiv tanar, specializat (Dr., psihiatru, Psihoterapeut si Psiholog) si dincolo de toate, ceea ce este mai important, DEVOTAT! Este o satisfactie sa discuti cu asemenea oameni, Este drept, nu sunt fonduri, nu sunt bani dar iata ca in scurt timp (1-2 luni) vor beneficia de un sediu propriu si sunt dispusi sa asigure spatiul necesar desfasurarii sedintelor grupurilor de suport. Asa da! Imi permit sa redau prezentarea Centrului deoarece consider ca este cu adevarat un sprijin real si persoanele interesate au obligatia si datoria sa se adreseze Centrului. Dupa aceea, in masura in care vom putea, intervenim si noi!
Prezentarea Centrului
Scopul înfiinţării este reducerea şi punerea sub control a consumului de droguri şi combaterea eficientă a traficului cu astfel de substanţe.
OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII:
Obiective generale:
Menţinerea la un nivel scăzut comparativ cu cel actual al prevalenţei consumului ilicit de droguri şi reducerea într-un mod corelat a prevenirii consumului de alcool şi tutun în rândul populaţiei generale prin consolidarea măsurilor de prevenire şi prin dezvoltarea sistemului public şi privat de asistenţă medicală,psihologică şi socială.
Conştientizarea şi implicarea întregii populaţii în programe de prevenire a consumului de droguri,universale,selective şi indicate,în scopul reducerii influenţelor factorilor de risc.
Realizarea unei preveniri coerente prin aplicarea parteneriatului. Obiectiv specific:
Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi operaţionale şi consolidarea rolului A.N.A. de coordonator naţional al luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri.
MEMBRII C.P.E.C.A. BUZAU
Ofiţer specialist in prevenirea criminalităţii ,subinspector BEATRICE-ELENA ALBU -Coordonatorul centrului (PR)
Specialist educaţie - UNGUREANU CARMELIA
Asistent social - ISACOF CLAUDIA
Medic - NASTASE ION FLORIN
ATRIBUŢII:
Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog realizează activităţile Agenţiei Naţionale Antidrog la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti şi au următoarele atribuţii principale:
elaborează documentele de organizare, planificare, control şi evaluare a activităţilor centrului;
coordonează activităţile de reducere a cererii de droguri în plan local;
elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează, după caz, proiecte locale de reducere a cererii de droguri;
monitorizează şi coordonează activităţile instituţiilor locale cu competenţe în domeniu, a organizaţiilor neguvernamentale (ONG) şi a altor parteneri sociali implicaţi în dezvoltarea, la nivel local, a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog;
coordonează elaborarea şi implementarea Strategiei locale antidrog şi a Planului de acţiune, pe baza metodologiei concepute de Agenţia Naţională Antidrog şi evaluează periodic stadiul realizării acestora;
implementează la nivel local programe şi campanii naţionale de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
iniţiază, susţine şi monitorizează campanii de informare/educare, comunicare la nivel local şi regional;
elaborează/ realizează materiale de informare şi educaţie antidrog şi, după caz, realizează acţiuni de cooperare cu structuri similare din statele vecine, cu acordul prealabil al conducerii Agenţiei;
organizează manifestări cu tematică antidrog, cu participarea comunităţii locale, mass-media şi autorităţilor publice locale (conferinţe de presă, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, emisiuni radio-tv, sesiuni de comunicări ştiinţifice, întreceri sportive, activităţi artistice şi culturale etc.) şi promovează materialele cu tematică antidrog;
menţine contactul cu autorităţile judecătoreşti şi alte organe judiciare;
colaborează cu specialiştii responsabili cu activitatea educativă şcolară ţi extraşcolară, cu consilierii educativi din şcoli, cu psihologii, sociologii şi psihopedagogii din Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică;
transmite trimestrial Agenţiei Naţionale Antidrog datele, conform grilei de indicatori şi ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea Preşedintelui;
identifică, evidenţiază şi actualizează pe "hărţi" locurile şi mediile propice consumului de droguri;
constituie banca de date a centrului cu privire la activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
elaborează studii, analize şi sinteze privind fenomenul drogurilor în plan local/regional;
participă la programe de pregătire şi perfecţionare în domeniu, schimburi de experienţă, în colaborare cu alte instituţii de specialitate, naţionale şi internaţionale;
organizează reţelele de intervenţie preventivă în mediile şcolare/ universitare/ comunitare/ familiale depistate la risc;
monitorizează şi coordonează instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale ce asigură servicii de harm-reduction;
acordă asistenţă tehnică organizaţiilor neguvernamentale în scopul elaborării şi depunerii spre finanţare a proiectelor privind reducerea cererii de droguri;
acordă servicii de consiliere medicala/ psihologică/ socială, individuală şi de grup consumatorilor de droguri şi familiilor acestora;
poate organiza Puncte de informare şi documentare, potrivit normelor Agenţiei Naţionale Antidrog;
realizează, în baza solicitării procurorului, evaluarea consumatorului, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatore de droguri;
stabileşte Planul individualizat, pe baza evaluării psihologice şi sociale şi în concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii 143/2000;
cooperează cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi psihologice în vederea implementării Planului individualizat de asistenţă;
asigură managementul de caz prin identificarea necesităţilor beneficiarului, planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor din Planul individualizat de asistenţă;
colaborează cu unităţile medicale în care se desfăşoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi, cu scopul de a comunica datele necesare în vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri;
colaborează cu unităţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale în vederea elaborării unor programe de asistenţă, protecţie socială şi reinserţie socio-profesională a persoanelor care au consumat sau consumă substanţe psihoactive;
asigură confidenţialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenţi de droguri, incluşi în programul integrat de asistenţă, conform normelor în vigoare;
eliberează beneficiarilor care urmează programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, certificate nominale sau legitimaţii în format electronic codificate;
gestionează activităţile specifice de funcţionare a unei linii telefonice de informare şi consiliere pentru cetăţeni (populaţia locală);
sprijină activităţile comunităţilor terapeutice şi centrelor de formare înfiinţate în zona de competenţă.
SERVICIILE OFERITE DE CPECA BUZĂU
Servicii de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri:
1. Proiecte, campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate
2. Promovează implicarea voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire
3. Organizează cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, prevenirea criminalităţii, etc.)
4. Colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale
5. Oferă materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri
Beneficiari: elevi, studenţi, părinţi, profesionişti, membrii ai comunităţii locale
Servicii de asistenţă integrată în adicţii:
1. Servicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi droguri
2. Servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)
3. Servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)
4. Servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri şi familia acestora)
5. Servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice)
Se asigură gratuitate şi confidenţialitate pentru toate serviciilor oferite în cadrul CPECA.
Beneficiari: persoane consumatoare de tutun, alcool şi droguri
http://www.anagov.ro/buzau

Niciun comentariu: